Publikálási lehetőség

Sok egyetemi hallgatóban felmerül a gondolat, hogy egy-egy őt érdeklő témáról publikációt készítsen. Van, aki el is készíti. Ugyanakkor a legtöbben nem tudják, hol lehetne közzé tenni rövidebb vagy hosszabb tanulmányukat, és sokszor rossz fórumhoz is fordulnak.

Az alábbiakban igyekeztünk összegyűjteni azokat a publikálási lehetőségeket, amelyek a magyar levéltár- és történelemtudományban a hallgatóknak is rendelkezésükre állnak, és feltüntettük azt is, hogy melyiknek mi a profilja, azaz milyen típusú közleménnyel érdemes hozzáfordulni. Ahol lehetett, az utolérhetőségeket is megadtuk. (Minden kiegészítést, javítást örömmel fogadunk.)

FONS

A FONS. Forráskutatás és Történeti Segédtudományok című folyóiratot 1993-ban hozta létre néhány levéltár szakos egyetemi hallgató. Az első évfolyam 1994-ben jelent meg, jelenleg a 12. évfolyamnál tart a lap. Szerkesztősége Budapest Főváros Levéltárában működik, főszerkesztője Kenyeres István (kenyeresi@bparchiv.hu(link sends e-mail)).

Elsősorban olyan cikkeket és tanulmányokat közöl, amely levéltári kutatómunka alapján készültek. Ezek lehetnek feldolgozások vagy alapos bevezetővel ellátott forrásközlések. Ugyanakkor a lap alapítói fontosnak tartották, és a mai szerkesztők is így vannak ezzel, a történelem klasszikus segédtudományai (diplomatika, heraldika, kronológia, paleográfia, archontológia, historiográfia) tárgykörében keletkező közléseket.

A folyóirat szívesen hozzájárul az egyetemi oktatómunkában felhasználható módszertani kérdések megvitatásában, a vita, a válaszok, a megoldási lehetőségek és javaslatok közzé tételéhez. Az általa megjelentetett forráskiadási szabályzat iránymutató a szakmában.

Hadtörténelmi Közlemények

A Hadtörténelmi Közlemények című folyóiratot a Magyar Tudományos Akadémia alapította 1888-ban. Kisebb megszakításokkal azóta folyamatosan fennáll. Kiadója a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, évi négy szám jelenik meg.

A szerkesztőség címe: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.

Postacím: 1250 Budapest, Pf. 7.

Telefon: 356–95–22/110; Fax: 212–02–86.

E-mail: hkszerk@gmail.com(link sends e-mail)

A folyóirat célja, hogy a magyar és a kapcsolódó egyetemes hadtörténelem új kutatási eredményeit közzé tegye.

Korall

A Korall. Társadalomtörténeti Folyóirat első száma 2000 nyarán látott napvilágot. Célja, amint a lap alcíme is sugallja, hogy társadalomtörténeti tanulmányokat közöljön, illetve ebben a tárgykörben a magyar és a külföldi könyvpiac újdonságait az érdeklődők számára bemutassa.

Főszerkesztő: Horváth Gergely Krisztián

A szerkesztőség címe: 1113 Budapest, Valkói u. 9.
e-mail címe: korall@tla.hu(link sends e-mail)

Levéltári Közlemények

A Levéltári Közlemények (LK) alapítása (1923) óta arra törekszik, hogy a múlt forrásainak szakszerű közzétételével és feldolgozásával segítse a történészek és a történelem iránt érdeklődők munkáját, továbbá publikációs lehetőséget nyújtson a levéltárosok és a levéltári anyaggal dolgozó történészek számára. Az évente kétszer megjelenő periodika összeállításában cél az is, hogy a megjelenő tanulmányok kapcsolódjanak az aktuális évfordulókhoz, a történelmi párhuzam lehetőségét kínáló, illetve az érdeklődés homlokterében álló eseményekhez. Az LK a Magyar Országos Levéltár folyóirata, a legrégibb levéltári szakkiadvány. Elsősorban a levéltárügyhöz kapcsolódó tanulmányokat jelentet meg, másrészt a történettudomány területén született feldolgozásoknak és forrásközléseknek biztosít megjelenési lehetőséget.

Rovatai: Értekezések–tanulmányok, Forrásközlések, Irodalom, Krónika, Folyóiratszemle, Bibliográfia.

Főszerkesztője: Prof. Dr. Gecsényi Lajos
A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.
postai címe: 1250 Budapest, Pf. 3.
e-mail: lk@mol.gov.hu (link sends e-mail)

Levéltári Szemle

A Levéltári Szemle a Magyar Levéltárosok Egyesülete, az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa és a Magyar Országos Levéltár közös gondozásában negyedévente megjelenő szakfolyóirat, amelynek első száma 1951-ben látott napvilágot. Lehetőséget kínál a levéltárak dolgozóinak tudományos tevékenységük bemutatására, döntően levéltári forrásokra alapozott írások, valamint rövid bevezetőkkel, ismertetőkkel ellátott fontos levéltári dokumentumok közlésével. A Levéltári Szemle azonban elsődlegesen az aktuális szakmai kérdések fóruma: törzsanyaga az ország valamennyi levéltárát érintő kérdéseket helyezi előtérbe. A magyar levéltártudomány minden területéről (elvi, módszertani stb.) rendszeresen közreadja a legújabb eredményeket, tanulmányokat. Fókuszába vonja a hazai és a nemzetközi levéltáros közélet legfrissebb eseményeit, tapasztalatait, ezzel az egész levéltáros társadalom (országos, önkormányzati, egyetemi és szaklevéltárak) szakmai tájékozottságát szolgálja és közvetíti.

Rovatai: Közlemények, Dokumentumok, Levéltártörténet, Vita, Portré, Mérleg, Jelentések, Hírek.

Főszerkesztője: Horváth J. András

A szerkesztőség címe: 1139 Budapest, Teve u. 3–5.
e-mail: bfl@bparchiv.hu (link sends e-mail)

Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények

1855-ben Toldy Ferenc kezdeményezésére indult el a Magyar Történelmi Tár című folyóirat a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmányának kiadásában. A többször átalakult, kiadót, nevet váltó periodika mindig megőrizte eredeti célját, hogy a legkülönfélébb hungarológiai témájú forrásközleményeknek, a nagyobb egységekbe, tematikus kiadványokba nehezen illeszthető tanulmányoknak publikálási lehetőséget biztosítson. A 2003-ban ismét újjáalakított kiadvány a korábbi szerkesztői elvek megőrzésére és folytatására vállalkozott. A Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények címen megjelenő éves periodika már nevében is jelzi hitvallását. A Lymbus – bizonytalan eredetű, tartalmában vegyes, nehezen állagba sorolható iratokat jelöl. A korábbi folyóirat megjelentetésére a hungarológia vezető hazai műhelyei fogtak össze: a Balassi Bálint Intézet, a Magyar Országos Levéltár, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság és az Országos Széchényi Könyvtár. Az évkönyv formában megjelenő kiadvány elsősorban a külföldi hungarikakutatások során felfedezett, komoly történeti értékekkel bíró iratok, tanulmányok közlését tekinti elsődleges feladatának az 1526–1918 közötti korszakból.

Főszerkesztője: Ujváry Gábor

A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Budavári Palota F épület.

Sic Itur Ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata

1987-ben néhány történelem szakos hallgató létrehozta a Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóiratát azzal a céllal, hogy a periodika publikálási lehetőséget nyújtson a graduális és posztgraduális képzésben résztvevő hallgatók számára. A szerkesztők mindig az Eötvös Loránd Tudományegyetem graduális vagy posztgraduális hallgatói közül kerülnek ki, munkájukért csupán szakmai elismerést kapnak. A lapnak nyomdai és tördelői költségei vannak, amelyeket hazai alapítványok és egyéb szervezetek pályázatain nyert összegekkel egyenlítünk ki. A folyóirat a lehető legtágabban értelmezett történettudomány területéről közöl színvonalas tanulmányokat, elsősorban graduális vagy posztgraduális képzésben résztvevő hallgatók cikkeit, tanulmányait, recenzióit. A szerkesztőség másodközlésre nem fogad el írásokat. A számoknak általában hasonló a felépítésük. Az esetek döntő többségében egy, a szám tematikájához munkásságával és pedagógiai tevékenységével kapcsolódó kutatóval készült interjúval kezdődik a kötet. Ezt követik – szintén az adott témakörben – a publikálók cikkei, tanulmányai. Szívesen közlünk (lehetőleg témájában a kötethez illeszkedő) kiállítás ismertetőket és recenziókat is. Végül a Bemutatkozik a… rovat következik, amelyben olyan közintézményeket mutatunk be, ahol a történelem szakos hallgatók megfordulhatnak (vagy érdemes lenne nekik megfordulni).

A Sic Itur ad Astra minden évben pályázatot hirdet valamely – a szélesebb olvasóközönség, a hallgatók és az oktatók számára egyaránt érdekes – témakörben, a beérkező tanulmányokat jeles hazai, hozzáértő szakemberek bírálják el. A díjazottak vagy díjat el nem nyerő, de érdemes pályamunkákat egy konferencia keretében mutathatják be íróik. Ezt követően egy kötetben adjuk ki a legkiválóbb pályamunkákat.

A főszerkesztő: Szilágyi Márton

A szerkesztőség címe: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszéke, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. I. 133.
e-mail: info@sicitur.hu (link sends e-mail)

Századok

A Századok című folyóiratot a Magyar Történelmi Társulat alapította 1867-ben, és azóta is a Társulat működteti. A történelemtudomány legrégebbi folyóirataként a szakma minden területéről vállalja cikkek és tanulmányok közlését.

A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Úri u. 53.
postai címe: 1250 Budapest, Pf. 9.
e-mail címe: h5944pal@ella.hu (link sends e-mail)

Történelmi Szemle

1958-ban jelent meg először a Történelmi Szemle. A folyóirat a MTA Történettudományi Intézetének magyar nyelvű értesítője. Feladata elsősorban az intézeti munkatársak publikációinak közlése, de más külföldi és magyarországi szerzők tanulmányait is közre adja, a fiatal kutatók közleményeinek megjelentetését különösen támogatja. Az ős- és ókor kivételével valamennyi történelmi korszakról közöl cikkeket, elsősorban Magyarország történetéről. Évente 4 száma jelenik meg, összesen 40 ív terjedelemben, összevont számok megjelenése alkalmanként előfordul.

A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Úri u. 53.
postai címe: 1250 Budapest, Pf. 9.

ArchivNet

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben indította útjára a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát. Az ArchivNet (röviden: ANet) a korábbiakban döntően 1945–1989 közötti iratokat tett közzé, de a szerkesztőség nem zárkózott el más érdekes 20. századi forrás közlésétől sem. A Magyar Országos Levéltárban őrzött iratanyag összetétele és a megnövekedett érdeklődés a magyar történelem korábbi korszakai iránt azonban arra indította a Levéltár vezetését és a szerkesztőséget, hogy a 19. század közepétől is megjelentessen eddig ismeretlen forrásokat. Ezen túlmenően, ha érdekes kora újkori dokumentumokat ajánlanak fel, azt szintén szívesen közzé teszik.

Újdonságok, korábban ismeretlen dokumentumok közreadása nemcsak a történészek munkáját segítheti, hanem a szakmán kívüli érdeklődők figyelmére is méltán tarthat számot. Az ANet alapításának elsődlegesen az volt a célja, hogy a szerkesztők és szerzők felhívják a figyelmet az elmúlt korszak érdekességeire, kiapadhatatlan forrásbázisára. Az on-line folyóirat jelenleg hatodik évfolyamánál tart.

Főszerkesztő: Ólmosi Zoltán

A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Hess András tér 5.

postai címe: 1250 Budapest, Pf. 3.

e-mail: anet@mnl.gov.hu (link sends e-mail)

Web: http://archivnet.hu/

(via Magyar Nemzeti Levéltár)

Categories: Hírek