Gazdasági vállalatok városfejlesztő szerepe Kolozsváron a kiegyezés korától az államosításukig (beszámoló)

Horváth Csaba

2017. március másodikán, csütörtökön 18 órai kezdettel került sor a Művelődés Estek sorozatának legutóbbi előadására a kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékházban. Az eseménynek ez alkalommal két előadója volt: dr. Nagy Róbert-Miklós társadalom- és gazdaságtörténész, egyetemi adjunktus, a kolozsvári Magyar Történeti Intézet igazgatója, valamint dr. Hunyadi Attila-Gábor gazdaságtörténész, egyetemi adjunktus, az est pedig a Gazdasági vállalatok városfejlesztő szerepe Kolozsváron a kiegyezés korától az államosításukig címet viselte.

17176180_1514637271909281_715526598_o

Az est két előadója: Hunyadi Attila-Gábor (bal oldalt) és Nagy Róbert-Miklós (jobb oldalt)

Az előadások előtt az est házigazdája, Dáné Tibor-Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője röviden bemutatta a két meghívottat.

Elsőként dr. Nagy Róbert Erdély és Kolozsvár 19. századi, illetve 20. század eleji gazdaságtörténetét vázolta fel. A neoabszolutizmusnak nevezett időszakban egy sor olyan eseményre és intézkedés meghozatalára került sor (pl. a vármegyék gazdaságát irányító és azokról statisztikai kimutatásokat készítő kereskedelmi és iparkamarák felállítása, a vasúti hálózat ekkor ért el olyan partiumi városokat, mint például Nagyvárad, Szatmárnémeti vagy Arad), melyek elősegítették a térségben a kapitalista viszonyok átalakulását.

A dualizmus korában Magyarországon európai színvonalú városi kultúra alakult ki, ami tetten érhető mind a városlakók életmódjában, mind a városi infrastruktúra, illetve az építészet alakulásában.

Ami a 19. századi Kolozsvárt és gazdaságát illeti, a Főkormányszék 1790-es idehelyezése jelentette azt a nagy változást, mely a város számára gazdasági fellendülést hozott. A fellendülés az 1848‒49-es eseményekig tartott, az ezt közvetlenül követő időszakban pedig a város életében jelentősebb gazdasági robbanás következett be. Kolozsvár viszonylag későn, 1870-ben kapcsolódott be a vasúti vérkeringésbe, így lemaradt a kedvező gabonapiaci konjunktúra által nyújtott lehetőségekről, kézműiparára pedig káros hatással voltak az osztrák és a cseh ipar Erdélybe vasúton beáramló termékei.

A kiegyezést követően több körülmény (törvényhatósági jogú városi rang megszerzése, az 1872-es alapítású tudományegyetem és az ahhoz kapcsolódó építkezések) is hozzájárult ahhoz, hogy Kolozsvár 1914-re a régió közigazgatási és oktatási központja lett. 1900-ban három nagyobb (a dohánygyár, a vasút javítóműhelye, illetve a Reitter József-féle gyufagyár), valamint több közepes és kisebb (kolozsvári villamosvállalat, Simonffy-féle vasgyár) ipari vállalat működött. Ezen vállalatokhoz csatlakozik egy évtized múlva a Renner-féle bőrgyár is.

Az est második előadója, dr. Hunyadi Attila a századfordulós és a 20. század első felére jellemző erdélyi és kincses városi gazdasági állapotokról beszélt röviden. Az első kolozsvári szövetkezeti alapon működő társaság az ún. Gondoskodó Társaság volt, amelyet a főkormányszéki alkalmazottak kölcsönösségi alapon működő társaságaként 1825-ben Bölöni Farkas Sándor alapított.

A takarékpénztárak, hitelbankok, illetve a biztosító társaságok megjelenése a század második felére tevődik. Ez intézmények sorába tartozik az Albina Bank, az 1895-ben létrehozott Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank, az Első Magyar Általános Biztosító, az Erdélyi Bank és a Transsylvania Bank.

Ki lehet emelni az erdélyi közgazdasági oktatást, mely olyan intézményekben zajlott, mint pl. az 1869-ben alapított kolozsmonostori Gazdasági Akadémia vagy a kilenc évvel később létrehozott kolozsvári Kereskedelmi Akadémia. Az első világháborút jellemző stagnálás, majd az azt követő hatalomváltás kedvezőtlen hatással volt e két intézményekre. Az előadó meg is jegyezte, hogy a két világháború között az erdélyi magyar nyelvű közgazdasági képzés az egyházakra hárult. A viszonylag későn, 1922-ben alapított Erdélyi Bankszindikátus volt az erdélyi magyar nyelvű bankrendszer érdekvédelmi intézménye.

Az estet a közönség által feltett kérdések és kiegészítések zárták.

Categories: Beszámoló, Gazdaság