Pályázati felhívás magyar nyelvű könyvek kiadására

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából, magyar nyelvű könyvek kiadásának támogatására. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

A könyvkiadók/intézmények pályázhatnak:

 • romániai szerzők magyar nyelven írt műveivel;
 • bárhol élő magyar szerzőknek az erdélyi magyar szellemi-társadalmi élet múltjához és jelenéhez kötődő munkáival.
 • új, hiánypótló műfordításokkal.

Pályázni az alábbi tárgykörökben, illetve műfajokban lehet:

 • szépirodalom;
 • irodalomtörténet és -elmélet, antológiák;
 • a romániai magyar képzőművészek, színművészek, zeneművészek, műépítészek munkásságának, alkotásainak bemutatása;
 • publicisztika, esszé, visszaemlékezések, emlékiratok, önéletírások, levelezések;
 • filozófia, szociológia, politológia;
 • romániai szerzők magyar nyelven írt, széles közérdeklődésre számot tartható történelmi, tudományos ismeretterjesztő munkái;
 • kivételes jelentőségű, nehezen hozzáférhető művek újrakiadása;
 • felsőoktatási segédanyagok, illetve szaktudományi kiadványok;
 • felsőoktatási tevékenységhez vagy előmenetelhez szükséges tudományos munkák.

PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK

Pályaműveket kizárólag azok a gazdasági társaságként működő kiadók, nonprofit alapítványok, kulturális intézmények, egyesületek, ifjúsági és egyházi szervezetek nyújthatnak be, amelyeknek alapító okiratában és alapszabályában a megjelölt célok között szerepel a könyvkiadás és amelyek tulajdonosa a pályázati kiírás közzétételének időpontjában Romániában bejegyzett jogi személy.

A benyújtható pályázatok száma legtöbb 12 lehet.

Minden támogatást igénylő mű külön pályázatnak számít. (Kivételt képezhetnek a csomagban benyújtott e-könyv-pályázatok)

FOT (felsőoktatás, tudomány)

A felsőoktatási érdekű, szaktudományos, illetve adattár jellegű kiadvány-pályázatok külön elbírálási kategóriába kerülnek. Ide sorolandók a következő típusú pályaművek: egyetemi/főiskolai jegyzetek, disszertációk, adattárak és forrásközlések, konferenciakötetek, illetőleg tudományos tárgyú kiadványok.

A pályázási űrlapon az erre szolgáló rovatban jelezni kell, hogy az illető pályázat a FOT csoportba sorolandó-e.

A FOT-csoportba tartozó pályázatoknak minden más tekintetben meg kell felelniük az általános pályázati feltételeknek (ld. alább).

E-könyvek

Egy kiadó legfeljebb 3 mű e-könyvként való kiadásának támogatását igényelheti. Az e-könyv-pályázatok elbíráláskor a Könyvkiadási Szaktestület épp úgy szem előtt tartja a közhasznúság kívánalmát, mint a papíralapú könyvek esetében, de méltányolja és ösztönzi a szakterületi könyvek elektronikus formátumban való kiadását is.

A Communitas Alapítvány kizárólag az e-könyvek informatizálási munkafolyamatát finanszírozza, vagyis szerkesztési, szövegelőkészítési munkákat nem, de az informatizált megjelenítés (e-könyv-formátumba állítás) és az online terjesztés költségeit igen.

Az e-könyvekre (illetve “e-könyv-csomagokra”) ugyanazokkal a feltételekkel lehet pályázni, mint a papíralapú könyvek esetében (a kéziratok beküldése is kötelező CD-n!). Nyomdai árajánlat helyett azonban az informatikai munkát végző cégtől kérünk árajánlatot. Az 1. számú melléklet kitöltése és benyújtása kötelező. A 2. számú melléklet költségvetési része ugyancsak kötelező, a könyv műszaki leírása értelemszerűen üresen hagyandó.

Az e-könyv-pályázat(ok) beleértendő(k) a benyújtható pályázatok 12-ös maximumába.

Elszámolni természetesen az informatikai munkákat végző cég által kiállított számlával lehet a megadott határidőig.

Papíron történő pályázás:

Beküldendő minden pályázó műhöz egy példányban:

 • a minden pontjában pontosan kitöltött pályázati űrlap és annak CD-re felírt változata;
 • a kiadásra előkészített, megszerkesztett kézirat CD-re vagy DVD-re írva;
 • illusztrált könyvek esetén minimum 1 rajz, művészeti albumok esetén minimum 5 repró;
 • a szerzővel kötött kiadói szerződés másolata;
 • nyomdai árajánlat (e-könyv-pályázatoknál árajánlat az informatikai feldolgozásra nézve);
 • a mű szinopszisa a megadott minta szerint ( sz. melléklet);
 • a kiadandó mű költségvetését és műszaki leírását tartalmazó betétlap ( sz. melléklet, az e-könyveknél műszaki leírás nélkül).

 

Beküldendő a kiadó/intézmény részéről egy példányban:

 • az alapító okirat vagy alapszabály másolata, a könyvkiadásra vonatkozó tevékenység kiemelésével (csak 1 példányban szükséges!).

2018-tól kezdve a pályázathoz tartozó, kiadóilag megszerkesztett kéziratot nem kell kinyomtatva mellékelni.

Figyelem! A fenti feltételeknek nem megfelelő pályázatok formai hibásnak számítanak. A formai hibás pályázatok iktatásra kerülnek, de nem képezik tartalmi elbírálás tárgyát.

A pályázatok benyújtása csakis az erre a célra szolgáló formanyomtatványokon, azaz pályázati űrlapokon történhet, amelyek letölthetők a Communitas Alapítvány honlapjáról (www.communitas.ro) vagy kérhetők e-mail-ben, a communitas@rmdsz.ro címen.

A pályázat leadásának határideje 2018. április 30. (postabélyegző dátuma).

A Titkárság a személyesen behozott pályázatokat a határidő napján du. 16:00 óráig fogadja.

Kérjük a Pályázókat, szignálás előtt a kitöltött űrlap és a mellékletek minden oldalát külön lapra nyomtassák.

A pályázatot EGY PÉLDÁNYBAN a következő címre kérjük eljuttatni:

Fundaţia Communitas (Könyvkiadás Szaktestület)
400489 Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 60, jud. Cluj

 

Online pályázás:

2018-tól kezdődően a Communitas Alapítvány lehetővé teszi az online pályázást is.

Minden megpályázott műre külön-külön ki kell tölteni a pályázati űrlapot az online rendszerben, és mindegyik esetben külön-külön csatolni kell az összes kért mellékletet is.

Internetes pályázás esetén kérjük, olvassa el a honlapon található pályázási útmutatót a  http://communitas.ro/main/cikkek/single/palyazati-utmutato címen.

Online pályázás esetén a pályázónak szükséges beküldenie a regisztrációt követően kitöltött, lepecsételt és aláírt nyilatkozatot, amely a beküldött pályázatait hivatott hitelesíteni. Azok a pályázók, akik az előző években regisztráltak és nyilatkozatot küldtek be, nem kell újabb nyilatkozatot beküldjenek 2018-ban. Kivétel: Amennyiben a már regisztrált szervezetben változás történt (szervezet adatai, vezetőség, stb.), szükséges az új nyilatkozat beküldése. A nyilatkozatok beküldése ajánlott levél vagy valamely gyorsposta-szolgálat révén történhet. A Titkárság a személyesen behozott nyilatkozatokat a határidő napján du. 16:00 óráig fogadja.

Az internetes pályázatkezelő rendszer jelenleg a pályázási folyamatra terjed ki, a pénzügyi és szakmai beszámolók papíron történnek.

Amennyiben az online pályázási lehetőséget használja, ne hagyja a pályázati határidő napjára a feltöltést!

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az online rendszerben pontosan kitöltött pályázati űrlapot;
 • a kiírásban megjelölt mellékleteket;
 • a pályázatokat hitelesítő nyilatkozatot (amennyiben még nem küldte be, illetve változások esetén).

Az online pályázat elküldésének határideje 2018. április 30., 16:00 óra.

Csatolandó minden pályázathoz:

 • a kiadásra előkészített, megszerkesztett kézirat .pdf kiterjesztésben (maximum 50 MB méretű);
 • illusztrált könyvek esetén minimum 1 rajz, művészeti albumok esetén minimum 5 repró;
 • a szerzővel kötött kiadói szerződés másolata;
 • nyomdai árajánlat (e-könyv-pályázatoknál árajánlat az informatikai feldolgozásra nézve);
 • az alapító okirat vagy alapszabály másolata, a könyvkiadásra vonatkozó tevékenység kiemelésével.

Online pályázás esetében a pályázat eredményének kiértesítő levele is online érkezik postafiókjába. Ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze a regisztrációnál megadott e-mail postafiókjának tartalmát!

A Communitas Alapítvány Könyvkiadás szaktestülete felkért lektorral véleményezteti a beküldött pályaművet a következő esetekben:

 • ha a pályázó könyvkézirat a szerző első műve,
 • ha a kiadó/intézmény először pályázik a Communitas Alapítvány kiírásán,
 • ha a pályázatra beküldött mű tematikája különleges szaktudományi ismereteket követel meg a pályázat elbírálásakor.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 • Pályázatot sem faxon, sem e-mailen nem fogadunk el!
 • Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg a nyomdaköltséget, ill. e-könyvek esetében az informatikai munkák költségét.
 • A papír alapon pályázókat postán értesítjük a támogatási kérelemre vonatkozó döntésről, a megítélt összegről, a felhasználás és az elszámolás módozatairól.
 • A pályázó által összeállított pályázatot és a későbbi elszámolást is a programfelelős írja alá és vállalja a felelősséget a bizonylatok hitelességéért.
 • A nyertes pályázók kiadványaikban és a saját honlapjukon (ha rendelkeznek ilyennel) kötelezően fel kell hogy tüntessék a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Communitas Alapítványt mint támogatókat. Amennyiben a kiadvány támogatói között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hozzájárulása a legjelentősebb, főtámogatóként kell megjeleníteni.
 • A kiadványokban kötelező megjeleníteni a támogató logóját, a következő szöveg kíséretében: Támogató a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány. (A logó letölthető a Communitas honlapjáról!)
 • A támogatott művek megvalósítóinak minden támogatott mű 12 (tizenkét) példányát a támogató rendelkezésére kell bocsátaniuk. A támogató ezeket a romániai magyarok lakta helységek könyvtárainak, iskoláinak, szórványkollégiumoknak, Magyar Házaknak, valamint két-két példányát az Országos Széchényi Könyvtárnak illetve a Bod Péter Megyei Könyvtárnak adományozza.

Tartalmi/formai hibának tekintendők a következők:

 • a pályázat nem sorolható be a kiírásban szereplő kategóriák egyikébe sem;
 • a pályázati űrlap nincs aláírva a kiadó/intézmény aláírási joggal rendelkező vezetője és a programfelelős által (csak valóságos kézjegyet fogadunk el!);
 • a pályázati űrlap nincs eredeti pecsét által hitelesítve;
 • a pályázat határidő után érkezik be;
 • nem a kiíró által 2018-ban kibocsátott űrlapot töltötték ki;
 • az űrlap hiányosan van kitöltve;
 • a pályázó nem csatolja az űrlaphoz tartozó mellékleteket;
 • hiányzik a pályázati dokumentáció CD-re vagy DVD-re írt elektronikus változata;
 • hiányzik a kézirat CD-re vagy DVD-re írt elektronikus változata.

A támogatás nem kerül kifizetésre, ha a pályázó:

 • nem tartotta be az elszámolási szabályokat és az elszámolás határidejét;
 • kiadványában, népszerűsítő anyagain nem tüntette fel a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Communitas Alapítványt, mint támogatókat/főtámogatókat a honlapról letölthető aktuális logók és kísérő szöveg alkalmazásával;
 • a nyertes kiadvány megjelenésének elmaradása esetén a megítélt összeget más, meg nem pályázott projektre használta fel.

Elszámolási szabályzatunk letölthető a www.communitas.ro honlapról.

Elszámolási szabályzatunk követi a romániai Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának, valamint az európai és magyarországi támogatási rendszerek elszámolási modelljeit.

További információkért forduljanak a Communitas Alapítvány titkárságának munkatársaihoz: Sólyom Réka irodavezetőhöz, Nagy-Molnár Tamara programfelelőshöz vagy Voios Melánia referenshez.

Cím: Fundaţia Communitas, 400489 Cluj-Napoca, Str. Republicii, nr. 60

Telefon/fax: (0264) 594 570

Telefon/mobil: 0723 – 250 324, 0736 – 444 437

E-mail: communitas@rmdsz.ro

Pályázati kiírás.pdf

Pályázati űrlap.doc

Categories: Pályázatok