Jegyzetelési útmutató

Az ERDÉLYI KRÓNIKA jegyzetelési szabályzata tanulmány beküldése esetén:

  • Önálló kötetek:

Melega Miklós: A modern város születése. Szombathely, 2012. 18. 

  • Tanulmánykötetek:

Gyáni Gábor: A középosztály és a polgárság múltja különös tekintettel a dualizmus kori Erdélyre. In: Pál Judit – Fleisz János (szerk.): Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Csíkszereda, 2001. 171.

  • Folyóiratok: 

Pajkossy Gábor: Egyesületek Magyarországon és Erdélyben 1848 előtt. Korunk, IV(1993). 4 sz. 104−106.

  • Napilapok, hetilapok stb.

Erdélyi Híradó, 1843. máj. 2.

  • Levéltári források:

Nemzeti Kaszinó, Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága, Kolozsvár. Fond. 789. 1. dosszié, 97. fólió. A továbbiakban: RNL KMI, F. 789., 1. d., 97. f.

  • További fontos tudnivalók:

Fenntartjuk a jogot, hogy a közlésre elfogadott, de nem megfelelő jegyzeteléssel rendelkező írásokat visszaküldjük átdolgozásra.

A tanulmányok terjedelme ne haladja meg a 20.000 karaktert (lábjegyzetekkel és szünetekkel együtt).

A tanulmányoknál végjegyzeteket használunk.

A képek és illusztrációk forrásának pontos megjelölését kérjük.

  • Gyakran használt rövidítések:

MTA = Magyar Tudományos Akadémia

MNL OL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

OSZK = Országos Széchényi Könyvtár

RNL = Román Nemzeti Levéltár

KMI = Kolozs Megyei Igazgatóság

Bp. = Budapest

Kvár = Kolozsvár

Buk. = Bukarest

Buc. = Bucureşti

köv. = következő

Uo. = ugyanott

Uő = ugyanő

vö. = vesd össze.