Jegyzetelési útmutató

Az ERDÉLYI KRÓNIKA jegyzetelési szabályzata cikk/tanulmány beküldése esetén:

  • Önálló kötetek:

Sipos András: Várospolitika és városigazgatás Budapesten 1890-1914. Bp., 1996.

  • Tanulmánykötetek:

Gyáni Gábor: A középosztály és a polgárság múltja különös tekintettel a dualizmus kori Erdélyre. In: Pál Judit – Fleisz János (szerk.): Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Csíkszereda, 2001. 171.

  • Folyóiratok:

Pajkossy Gábor: Egyesületek Magyarországon és Erdélyben 1848 előtt. Korunk 1993/4. 104−106.

  • Napilapok:

Erdélyi Híradó 1843. máj. 2.

  • Internetes hivatkozás:

Sárándi Tamás: Az erdélyi sajtópiac átalakítása 1940 őszén. (https://erdelyikronika.net/2017/11/18/az-erdelyi-sajtopiac-atalakitasa-1940-oszen/ – letöltve: 2018. feb. 3.)

  • További fontos tudnivalók:

A cikkek terjedelme ne haladja meg a 30.000 karaktert (lábjegyzetek és szünetek nélkül).

A képek és illusztrációk forrásának pontos megjelölését kérjük.

  • Rövidítések:

MTA = Magyar Tudományos Akadémia

MNL OL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

OSZK = Országos Széchényi Könyvtár

RNL = Román Nemzeti Levéltár

KMI = Kolozs Megyei Igazgatóság

Bp. = Budapest

Kvár. = Kolozsvár

Buk. = Bukarest

Buc. = Bucureşti

köv. = következő

Uo. = ugyanott

Uő = ugyanő

vö. = vesd össze.