Bibliográfia Kolozsvár dualizmus kori történetéhez

  • Válogatta: Fazakas László, Ferenczi Szilárd, Pataki Szabolcs
  • Szerkesztette: Fazakas László

  Fontos: az alábbiakban felsorolt bibliográfiai tételek egy folyamatban lévő projekt részét képezik, ezért a gyűjtemény rendre újabb közleményekkel gyarapodik.

  Önálló kötetek

  A.

  • Aracs István: A kolozsvár-monostori református templom ismertetése. Kolozsvár, 1914.

  B.

  • Balogh Jolán: Kolozsvár műemlékei. Budapest, 1935.
  • Békésy Károly: Kolozsvár. Kolozsvár, 1903.
  • Békésy Károly: Kolozsvár közgazdasági múltja és jelene. Kolozsvár, 1889.
  • Benczédi Gergely: A Kolozsvári Unitárius Kollégium vázlatos története. Kolozsvár, 1901.
  • Bisztray Gyula: Erdély magyar egyeteme: az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története.  Kolozsvár, 1941.
  • Bodányi Sándor: Szabad királyi Kolozsvár város házbirtokosainak névsora, … új házszámozás szerint. Kolozsvár, 1869.
  • Boros György: A Kolozsvári Unitárius Kollégium írásban és képekben: az új kollégium megnyitásának emlékére. Kolozsvár, 1901.

  C.

  • Csányi Gusztáv: Kolozsvár sz. kir. Város tagosított határának földkönyve I. kötet Belsőség. Kolozsvár, 1913.
  • Csányi Gusztáv: Kolozsvár sz. kir. Város tagosított határának földkönyve II. kötet Külsőség. Kolozsvár, 1915.

  E.

  • Egyed Ákos: A korszerűsödő és hagyományőrző Erdély II. Csíkszereda, 2001.
  • Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. (Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéből Erdélyben 1848-1914). Bukarest, 1980.
  • Ékes Lajos: Kolozsvár város szemét fuvarozó vállalatának tanulmányozására kirendelt előadó jelentése és javaslata a házi szemétnek városi vállalattal való fuvarozása. Kassa, 1908.

  F.

  • Fazakas László, Ferenczi Szilárd, Fodor János, Gál Zsófia: Minta és felzárkózás: Kolozsvár és Marosvásárhely fejlődéstörténetének összehasonlítása Szvacsina Géza és Bernády György polgármestersége idején. Kolozsvár-Marosvásárhely, 2021.

  G.

  • Gaál György: Kolozsvár a századok sodrában. Kolozsvár, 2017.
  • Gaál György: Kolozsvár. Millenniumi kalauz. Kolozsvár, 2001.
  • Gaál György: Magyarok utcája. Kolozsvár, 1995.
  • Gamán József (szerk.): A kolozsvári kereskedők és iparosok név- és lakásjegyzéke a törvényszékileg bejegyzett czégek feltüntetésével: függelékül az erdélyrészi országos vásárok kimutatása: az … befolyt hivatalos adatok alapján. Kolozsvár, 1889.
  • Galgóczy Károly: Kolozsvár város múltja, jelene és jövője. Kolozsvár, 1872.
  • Gál Kelemen: A Kolozsvári Unitárius Kollégium története: 1568-1900. Budapest, 1935.
  • Gál Kelemen: A Kolozsvári Unitárius Kollégium (papnevelő intézet, áll. seg. főgimnázium, elemi iskola) Értesítője: az 1905/1906. iskolai évről. Kolozsvár, 1906.
  • Gidófalvy István: Kolozsvár és társadalmának szocziális kötelességeiről. Kolozsvár, 1913.
  • Gyarmati Zsolt: Nyilvánosság és magánélet a békeidők Kolozsvárán. Kolozsvár, 2005.

  H.

  • Haller Károly: Dr. Haller Károly polgármester évi jelentése Kolozsvár sz. kir. város önkormányzati igazgatásáról az 1885-dik évben. Kolozsvár, 1886.
  • Hatiegán Emil: A Kolozsvári Kir. Ítélőtábla gyakorlata végrehajtási ügyekben. Kolozsvár, 1914.
  • Hantos Gyula: Kétvízközti majorok. Kolozsvár, 1943.

  J.

  • Jakó Klára, Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz. Kolozsvár, 1992.

  K.

  • Kagerbauer Antal: Kolozsvár városa vízerejét, vízvezetését, kövezetét, kanalizatióját és a többit rendező terve. Kolozsvár, 1858.
  • Kelemen Lajos: Kolozsvár története. Budapest, 1942.
  • Kelemen Lajos, K. Fodor János: Kolozsvári kalauz. Kolozsvár, 1902.
  • Kelemen Lajos: Napló I. Sajtó alá rendezte Sas Péter. Kolozsvár, 2017.
  • Killyéni András: Kolozsvár sport-kultúrtörténete Trianon előtt (1868–1920). Kolozsvár, 2012.
  • Killyéni András: Vasparipák Kolozsvárott. Kolozsvár, 2010.
  • Killyéni András: A kolozsvári sportélet hőskorának képes története. Kolozsvár, 2009.
  • Killyéni András (szerk.): A kolozsvári vívás képes története 1818-1976. Kolozsvár, 2009.
  • Killyéni András: Az ő neve a csillag a magyar sport egén. Dr. Somodi István emlékalbuma. Kolozsvár, 2008.
  • Killyéni András: A kolozsvári sportélet életrajzi gyűjteménye (1818-1918). Kolozsvár, 2006.
  • Killyéni András, Killyéni Péter: A Kolozsvári Református Kollégium sporttörténete. Kolozsvár, 2004.
  • Kiss Sándor: A kolozsvári bentlakással összekötött Kereskedelmi Akadémia története: 1878-1895. Nagyenyed, 1896.
  • Kőváry László: Kolozsvár köztisztasági és közegészégügyi mozgalmai és kivánalmal. Kolozsvár, 1906.
  • Kőváry László: Kolozsvár közgazdasági fejlődése, iránya, feltételei. Kolozsvár, 1889.
  • Kőváry László: A kolozsvári Sétatér keletkezése és fejlése. Kolozsvár, 1888.
  • Kőváry László: A Kolozsvári kisegitő-Takarékpénztár első huszonöt éve. Kolozsvár, 1883.
  • Kőváry László: Kolozsvár sz. kir. város lakosai és lakásai az 1869-70-ki népszámlálás szerint: népszámlálási bizottsági jelentés. Kolozsvár, 1870.
  • Kuszkó István (szerk.): Emlékkönyv dr. Haller Károly működéséről. Negyven éves tanári jubileuma alkalmából kiadta az ünnep-rendező bizottság. Kolozsvár, 1906.
  • Kürtös János: Kolozsvár és a földgáz kérdés. Kolozsvár, 1914.

  L.

  • Longhy István: A régi Kolozsvár: egy volt kolozsvári újságíró naplójából. Budapest, 1934.

  M. 

  • Makkai László: Kolozsvár: egy magyar város ezer esztendeje. Kolozsvár, 1942.
  • Márki Sándor: A kolozsvári magyar királyi Ferencz-József Tudomány-Egyetem története és statisztikája. Kolozsvár, 1896.
  • Márki Sándor: Emlékkönyv a kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem és különösen ennek orvosi és természettudományi intézetei, a magyar orvosok és természetvizsgálók XXXII. Vándorgyűlése tagjai részére. Kolozsvár, 1903.
  • Márki Sándor: A király: … I. Ferenc József… nyolcvanadik születésnapján, Kolozsvár … város törvényhatósági bizottságának 1910. aug. 18-án tartott rendkívüli díszközgyűlésén. Kolozsvár, 1910.
  • Mihalik Lajos: A kolozsvár-monostori református templom ismertetése. Kolozsvár, 1914.
  • Minorich Károly: Szab. királyi Kolozsvár városának szolgálatában levő rendőrök számára ideiglenes utasítás. Kolozsvár, 1874.

  N.

  • Nagy Péter: Ó, kedves Kolozsvár! Cluj-Kolozsvár, 1926.

  P.

  • Pataki Leó: Kolozsvár közegészségügye. Kolozsvár, 1893.
  • Picker Rezső: Balneológiai kirándulás az erdélyi fürdőkbe Nagy-Szeben, Brassó és Kolozsvár megtekintésével. 1903.

  R.

  • Rigler Gusztáv: Kolozsvár szab. kir. város egészségügyi vizsgáló állomásának működése 1902-ben. Budapest, 1903.
  • Rigler Gusztáv: Vezető Kolozsvár városában. Kolozsvár, 1903.

  S.

  • Salamon Antal: Kolozsvár szab. kir. város csatornázása és vízvezetéke. Salamon Antal előadói jelentése és javaslatai… Kolozsvár, 1893.
  • Salamon József: Kolozsvár népesedésének akadályai és javaslatok ezek elhárítására. Kolozsvár, 1880.
  • Sándor József: Az EMKE negyedszázados örömünnepének s a kapcsolatos Kolozsvári Orsz. Közművelődési Kongresszusnak leírása. Kolozsvár, 1912.
  • Simon Elek: Évi jelentése Simon Elek polgármesterének Kolozsvár sz. kir. város 1875-dik évi önkormányzati igazgatásáról, anyagi és szellemi állapotáról. Kolozsvár, 1876.
  • Simon Elek: Évi jelentése Simon Elek kir. tanácsosnak, Kolozsvár sz. kir. város polgármesterének Kolozsvár sz. kir. város önkormányzati igazgatásáról, anyagi és szellemi állapotáról az 1877. évében. Kolozsvár, 1878.
  • Simon Elek: Visszatekintés Kolozsvár sz. kir. törvényhatóságának hat évi önkormányzati közigazgatására 1874-79. Előterjesztette Simon Elek kir. tanácsos, polgármester a városi bizottságnak 1880. február 16-án tartott közgyűlésén. Kolozsvár, 1880.

  Sz.

  • Szabó T. Attila: Kolozsvár települése a XIX. század végéig. Kolozsvár, 1946.
  • Székely Miklós: Nemzet, ipar, művészet: a kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum, 1887-1918. Budapest, 2017.
  • Szentkirályi Ákos: Néhány mozzanat Kolozsvár szab. kir. város közgazdasági életének 1909-ik évi történetéből. Kolozsvár, 1910.
  • Szvacsina Géza: A siketnémák államilag segélyezett kolozsvári intézetének ismertetése. Kolozsár, 1900.

  Ü.

  • Ürmössy Lajos: Kolozsvár kereskedelme és ipara története. Torda, 1898.

  V.

  • Vilibáld Semayer: Képes kalauz: az E.K.E. múzeumában. Kolozsvár, 1902.

  Tanulmányok, cikkek

  B.

  • Balogh Ferenc: A kolozsvári Fő tér újkori arculatának kialakulása. Az együttes várostájképi értékeinek kibontakozása. In: Dáné Tibor Kálmán et al. (szerk.): Kolozsvár 1000 éve. Kolozsvár, 2001.
  • Benyó Albin: A kolozsvári villamos vízerőtelep. Vízügyi Közlemények 1913/1.

  E.

  • Egyed Ákos: A modern Kolozsvár születése: A hosszú 19. század változásai. Rubicon 2005/2-3.
  • Egyed Ákos: Kőváry László közgazdasági nézetei. In: Somai József (szerk.): Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. Kolozsvár, 2001.
  • Egyed Ákos: Kőváry László – a városépítő polgár. In: Dáné Tibor Kálmán et al. (szerk.): Kolozsvár 1000 éve. Kolozsvár, 2001.
  • Egyed Ákos: Kolozsvár urbanizációja a dualizmus idején. In: Hanák Péter, Nagy Mariann (szerk.): Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Pécs, 1997.
  • Egyed Ákos: A korszerűsödő Kolozsvár három évtizede (18671900). In: Németh Zsófia – Sasfi Csaba (szerk.): Rendi társadalom – Polgári társadalom 7. Kőfallal, sárpalánkkal. Debrecen, 1997.
  • Egyed Ákos: Hitelélet és polgárosodás Erdélyben a dualizmus korában. Műhely 1996/4.
  • Egyed Ákos: Kolozsvár vonzáskörzete a 19. században. Magyar Szemle 1996/2.
  • Egyed Ákos: Kolozsvár vonzása és vonzáskörzete a XIX. században. Korunk 1982/4.

  F. 

  • Fazakas László: „A megváltást a vízvezeték kiépítésétől várjuk” – A vízellátó és szennyvízelvezető infrastruktúra iránti igények Kolozsváron a dualizmus korában. Erdélyi Múzeum 2021/1.
  • Fazakas László: Kolozsvári hírlaptörténet 1870-1900. Erdélyi Krónika 2021-12-14.
  • Fazakas László: „E hely bepiszkolása tilos.” – Kolozsvár köztisztasági helyzete a 19. században. Erdélyi Krónika 2021-10-10.
  • Fazakas László: „Tegnapelőtt tömeges gázmérgezés történt városunkban, melynek két áldozatát tegnap temették el” – A kolozsvári gázháború története. Erdélyi Krónika 2021-05-29.
  • Fazakas László: “The water facility is expected to be our salvation.” The Construction of a Water Facility and Sewerage System in Kolozsvár in the Age of Dualism. Pro&Contra 2020/1.
  • Fazakas László: Az 1893-as kolerajárvány Kolozsváron. Erdélyi Krónika 2020-12-17.
  • Fazakas László: Ipar és infrastruktúra kapcsolata a dualizmus kori Kolozsváron. Erdélyi Múzeum 2020/1.
  • Fazakas László: A kolozsvári gyáripar fejlődését gátló tényezők a dualizmus korában. Erdélyi Krónika 2020-05-29.
  • Fazakas László: Miért fedi homály Kolozsvár dualizmus korszakát? Erdélyi Krónika 2020-1-06.
  • Fazakas László: Kolozsvári kaszinók: egyenlőség, politikai semlegesség? Korunk 2018/8.
  • Ferenczi Szilárd: Kolozsvár várospolitikája 1890-1914. BBTE, Kolozsvár, 2018.
  • Ferenczi Szilárd: The League of Extra and Ordinary Gentlemen. Wealth-Worthy Members and Intricately Elected Representatives in the General Assembly of Kolozsvár/Cluj from 1890 to 1918. In: Iosif Marin Balog, Vlad Popovici (szerk.): Elites of the modern period in the Romanian historical research (18 century to 1948). Cluj-Napoca, 2016.
  • Ferenczi Szilárd: A hátország megtévesztő nyugalma. Kolozsvár az első világháború idején. In: Egyed Emese, Pakó László (szerk.): Certamen III. Kolozsvár, 2016.
  • Ferenczi Szilárd: “Sajnálom fiam, liberális vagy, semmire sem fogsz menni” – Kőváry László. Korunk 2011/5.
  • Ferenczi Szilárd: Adatok a kolozsvári virilizmus történetéből (1872-1917). Erdélyi Múzeum 2010/1-2.

  G.

  • Gaál György: Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban. In: Dáné Tibor Kálmán et al. (szerk.): Kolozsvár 1000 éve. Kolozsvár, 2001.
  • Gál Zoltán: A magyarországi városhálózat vizsgálata a banki betétforgalom alapján 1910-ben. In: Németh Zsófia – Sasfi Csaba (szerk.): Rendi társadalom – Polgári társadalom 7. Kőfallal, sárpalánkkal. Debrecen, 1997.
  • Gál Zsófia: A kolozsvári Arany János utcai bérvillák. Korunk 2014/2.
  • Gyarmati Zsolt: Kávéházak a dualizmus kori Kolozsváron. Korunk 2003/5.
  • Gyarmati Zsolt: Polgári otthon a századfordulós Kolozsváron a Márki-napló tükrében. Limes 2002/2.
  • Gyarmati Zsolt: A Mátyás-szobor előtörténete szubjektív megközelítésben. Korunk 2002/10.
  • Gyarmati Zsolt: A hátország félnyilvánossága. Korunk 2000/6.
  • Gyarmati Zsolt: Az ellentétek érdekes városa: a korszerűsödő Kolozsvár (1867-1914). Korunk 1999/8.
  • Gyarmati Zsolt: A kolozsvári hírlapírás jellemzői az első világháború idején. Korunk 1999/12.
  • Gyáni Gábor: A középosztály és a polgárság múltja különös tekintettel a dualizmus kori Erdélyre. In: Pál Judit, Fleisz János (szerk.): Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Csíkszereda, 2001.

  K.

  • Killyéni András: Érdekességek a kolozsvári korcsolyázás hőskorából. Művelődés 2017/1.
  • Killyéni András: Polgári életvitel a dualizmus kori Kolozsváron (18671914). Szín 2012/3.
  • Killyéni András: Albert Károly tragikus sorsa. ME.DOK 2011/2.
  • Killyéni András: A kolozsvári sporttelep felépítésének története. ME.DOK 2011/1.
  • Killyéni András: The First Soccer Fields in Cluj. Studia Universitatis Babes-Bolyai Educatio Artis Gymnasticae 2010/2.
  • Killyéni András: The Fencing Life on the Ferencz József University. Studia Universitatis Babes-Bolyai Educatio Artis Gymnasticae 2010/1.
  • Killyéni András: Ice Skating in the Central Park. Studia Universitatis Babes-Bolyai Educatio Artis Gymnasticae. 2009/1.
  • Killyéni András: A kerékpár megjelenése Kolozsváron. Honismeret 2008/4.
  • Killyéni András: The First Steps of Physical Education in Cluj. Studia Universitatis Babes-Bolyai Educatio Artis Gymnasticae 2008/2.
  • Killyéni András: A kolozsvári egyetem tanárai és a sport. Magiszter 2006/1.

  L.

  • Ligeti Ernő: A paradox Kolozsvár. Korunk 1929/11.
  • Lipták Dorottya: Szeletek az „erdélyi” könyves- és sajtóvilág 19. századi történetéből. Pályaívek, generációk, tendenciák várostörténeti és vállalkozástörténeti kontextusban. In: Nyerges Judit, Verók Attila, Zavara Edina (szerk.): MONOKgraphia. Budapest, 2016.

  N.

  • Nagy Róbert-Miklós: Iparosodás és migráció: a kolozsvári és a Zsil-völgyi munkásság etnikai és felekezeti összetétele, valamint születési hely szerinti származása (1896-1939). In: Nagy Róbert, Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.): Ablakok a múltra. Kolozsvár, 2012.
  • Nagy Róbert-Miklós: Infrastruktúra és iparfejlődés Kolozsváron a dualizmus korában. Korunk 2006/4.
  • Nagy Róbert-Miklós: Külföldiek tőkebefektetései a dualizmus kori Erdélyben. Korunk 2005/10.

  P.

  • Pataki Jenő: A régi Kolozsvár. A város uttzái és piatzok éjjeli megvilágítása. Kolozsvári Szemle 1943/2.
  • Pölöskei Ferenc: Kolozsvár a századfordulón. In: Dáné Tibor Kálmán et al. (szerk.): Kolozsvár 1000 éve. Kolozsvár, 2001.

  R.

  • Rácz Szilárd: Erdély, Partium és Bánság városainak fejlődése és pénzintézeti funkciói a dualizmusban. In: Ricz András – Takács Zoltán (szerk.): A régió tíz próbája. Szabadka, 2015.

  S.

  • Schustler József: Városok vízellátása és csatornázása az ezredéves országos kiállításon III. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye. 1897/3.
  • Straub Sándor: Magyarország közcélra való elektromos áramfejlesztő telepei és elektromosan megvilágított helységei az 1906-ik év elején. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 1906/1-3.

  Aprónyomtatványok, szabályrendeletek

  A.

  • A Kolozsvári Tanári Kör 10 éve. Kolozsvár, 1906.
  • A Kolozsvár-belvárosi Róm. Kath. Egyházközség képviselőtestületének szervezeti és működési alapszabályai. Kolozsvár, 1906.
  • A kolozsvári magyar királyi Ferencz-József Tudomány-Egyetem hatósági szervezete és ügyrendtartása. Kolozsvár, 1907.
  • A Kolozsvár Szabad Királyi Város Torvényhatósági Bizottsága által Kiküldött Gazdasági Ellenőrző Bizottság évi Jelentése. Kolozsvár, 1915-1916.
  • A Kolozsvári Iparbank Részvénytársaság…Jelentése és Zárszámadása. Kolozsvár, 1911.
  • A Kolozsvári Ipartestület előljáróságának jelentése az ipartestület 1902 évi működéséről. Kolozsvár, 1903.
  • A kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudomány Egyetem tanulmányi, fegyelmi és leckepénz-szabályzata. Kolozsvár, 1895.
  • A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXVI-VII-ről. Kolozsvár, 1877.
  • A városi mérnöki hivatal jelentése és javaslata a hideg-szamosi és szász-fenesi végleges gyűjtő-telepek tervezetei és költségei tárgyában. Kolozsvár, 1897.
  • A “Kolozsvári Iparosok Hitelszövetkezete” által… Megtartott…Rendes Közgyülés Jegyzőkönyve. 1891. 
  • A Kolozsvár sz. kir. város egyesült asztalos és esztergályos ipartársulat alapszabályai. Kolozsvár, 1874.
  • A Kolozsvári ev. Ref. Egyházmegye emlékirata az erdélyi ev. Ref. Egyházkerület papnöveldéje ügyében. Kolozsvár, 1874.
  • A Kolozsvár sz. k. városi iparosok által alapított betegség- és halálozási esetekbeni segélyző társulat alapszabályai. Kolozsvár, 1868.

  J.

  • Jelentés Kolozsvár sz. kir. város közgazdasági viszonyairól az 1885. évben. Kolozsvár, 1886.

  K.

  • Kolozsvár sz. kir. város üzemviteli pótszerződése. Kolozsvár, 1907.
  • Kolozsvár város közvilágítási naptára … évre. Kolozsvár, 1907-1908.
  • Kolozsvár szab. kir. város elektromos művére vonatkozó szabályrendelet. Kolozsvár, 1904.
  • Kolozsvár szab. kir. város törvényhatósági bizottságának az 1848-ik évi törvényhozás 50-ik évfordulója alkalmával … tartott rendkívüli díszközgyűlésen elmondott beszédek. Kolozsvár, 1898.
  • Kolozsvár sz. kir. város törvényhatóságának rendőri kihágásokat érintő szabályrendeletei. Kolozsvár, 1882.
  • Kolozsvár sz. kir. város építészeti szabályrendelete. Kolozsvár, 1879.
  • Kolozsvár sz. kir. város törvényhatóságának közgyűlési ügyrendszabálya, szakosztályai és tanácsi ügyrendje. Kolozsvár, 1874.
  • Kolozsvár, sz. kir. város törvényhatósági szabályrendelete: az 1870. évi XLII. országos törvényczikk alapján. Kolozsvár, 1873.
  • Kolozsvár, sz. kir. város törvényhatósági szabályrendelete: az 1870. évi XLII. országos törvényczikk alapján. Kolozsvár, 1873.
  • Kolozsvár szabad királyi város közigazgatási szervező-rendszabályzata. Kolozsvár, 1872.
  • Kolozsvár sz. kir. város közönségének … az árvaszék szervezéséről alkotott szabályrendelet tervezete 1871. Kolozsvár, 1871.
  • Kolozsvárosnak az 1870 évi XLII. CZ. Értelmében szerkesztett s felsőbb megerősitést nyert helyhatósági szabályrendelete. Kolozsvár, 1870.
  • Kolozsvári Szent Imre Egyesület Alapszabályai. Kolozsvár, 1903.

  N.

  • Nyugdíj-szabály sz. kir. Kolozsvár város tisztviselői s családjaik számára. Kolozsvár, 1872.

  R.

  • Rules of the “English Conversation Club” at Kolozsvár. Kolozsvár, 1877.

  Sz.

  • Szabályrendelet Kolozsvár sz. kir. város területén fogyasztás alá nem kerülő szikviz és ásványvizek után fizetendő községi illeték kivetése, beszedése és ellenőrzése tárgyában. Kolozsvár, 1907.
  • Szabályrendelet, házicsatornák és házivezetékek építése és használata, valamint a vízvezetéki kutak használata tárgyában. Kolozsvár, 1907.
  • Szabályrendelet a vízvezetéki- és csatornadíjakról. Kolozsvár, 1907.
  • Szabályrendelet a járda-készitésről és járda-dijról. Kolozsvár, 1907.
  • Szer[etett] ttv [testvérek] Ismeretes előttetek a Kolozsvár kel[etén] dolg[ozó] Unio [Páholy]nak f. évi február hó 22-én hozott határozati javaslata. Debrecen, 1908.

  Ü.

  • Üzemviteli pótszerződés, mely köttetett Kolozsvár szab. kir. város közönsége (…) és a Ganz-féle villamossági részvénytársaság budapesti cég (…) budapesti cég jogutóda között … Kolozsvár, 1907.