Marosvásárhely szolgálatában

Fodor János: Bernády György. Politikai életrajz. Lector Kiadó – Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány – EME, Marosvásárhely, Kvár. 2017. 255 oldal.

Egy fiatal történész számára az első önálló kötet egyszerre szép, izgalmas és nehéz kihívás. Kihívás egy több évig tartó kutatást összegezni, gondolatokat, tényeket, eredményeket úgy leírni, hogy a szakma elismerését is kivívja, de mondandója eljusson a témában érdekelt laikus olvasókhoz is. És ez a kihívás még nagyobb, ha a történész művének témája egy igazi mítosz. Fodor János a 2017 végén kiadott könyvének megírásával ezt a kihívást vállalta, kutatásának tárgya Bernády György, a városépítő, a kultúrpalota-építő, Marosvásárhely egykori, ikonikus polgármestere. A Bernády György – Politikai életrajz című művében a szerző arra tesz kísérlete, hogy a városépítő mítoszát letisztázza. Nem rombol, nem épít, hanem szakértelemmel kutat, kiegészít, keretbe fog, bemutat, leír, mindezt az életmű, életpálya egy elhanyagolt aspektusára koncentrálva. Fodor János izgalmas témát választott, túllépve az életrajzírás hagyományos keretein: végig követ egy fordulatokkal, változásokkal teli életpályát egy zavaros és összetett történelmi kontextusban. A szerző megbírkózott a műfaj kihívásaival, megtalálta a megfelelő hangnemet, melyen a szakmához és a laikushoz is szólhat, egyszerre tudott objektív maradni és érzik a téma iránti (szakmai) rajongása.

Bernády

A kutatómunkában Romsics Ignác, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az elismert jelenkoros történész terelgette Fodor Jánost, aki saját bevallása szerint már egyetemi évei alatt is Bernády polgármester lelkes kutatója volt. Könyve nem csak a Bernádyhoz kapcsolódó szakirodalmon alapszik, hanem a korabeli források ismeretén, fáradságos levéltári kutatáson, a korabeli sajtó alapos áttanulmányozásán. A könyv kronológiai rendet követ, Fodor hét nagy fejezetre osztja művét, Bernády György életének különböző szakaszai alapján, a nagy fejezeteket pedig különböző életesemények, fordulatok alapján tagolja kisebb egységekre.

Egy rövid bevezető után, az első fejezetben a gyerekkor, az ifjúkor és a családi háttér aprólékos bemutatása kapott helyet. A második fejezet már a politikai pálya kezdeteire koncentrál, végig követve Bernády különböző tisztségeit, szerepvállalásait, az országgyűlési képviselőtől (1896-1901), a rendőrkapitányig, a kezdeti kudarcait, a kissé bizonytalanabb indulást. A fejezet Bernády szabadkőművesség iránti érdeklődésére is kitér, majd már a következő fejezetben kap helyet a Bethlen Gábor Szabadkőműves Páholy megalapítása Marosvásárhelyen. A harmadik fejezet a marosvásárhelyi polgármesterségre fókuszál. Itt nem csak a helyi vonatkozású megvalósításokat mutatja be, hanem izgalmas epizódokat is beépít, például Bernády György amerikai útját, mely az erdélyi földgáz mezők felfedezését követően a földgáz felhasználására, kiaknázási lehetőségeire koncentrált, vagy érdemes kiemelni Bernády egy átlagos napjának frappáns, a kor hangulatát megteremtő bemutatását is.

A negyedik fejezet Bernády főispáni tevékenységét (1913-1918) körvonalazza, majd az ötödik fejezet az impériumváltás utáni politikai tevékenységét tárgyalja. Képviselői munkássága egy izgalmas epizód: felszólalásai a román parlamentben, tárgyalásai Tancred Constantinescu, a Nemzeti Liberális Párt politikusával, ismeretsége és jó viszonya Petru Grozával érdekes adalékok. Az Országos Magyar Párt belső konfliktusai Bernády politikai törekvéseinek tükrében szintén újszerű csemegék. A hatodik fejezet a visszatérés a vásárhelyi politikai életbe és az 1930 és 1933 között fennálló Magyar Polgári Demokrata Blokk ismertetése, majd Bernády visszatérése az Országos Magyar Pártba. A szerző érthetően és átláthatóan mutatja be az összetett geopolitikai kontextust, ismertet nézeteket ítélet vagy állásfoglalás nélkül.  A hetedik fejezet az utolsó éveket mutatja be, pontot tesz az életmű végére. Az életpálya ismertetését függelék, forrásjegyzék követi, aminek gazdagságát jól szemlélteti a könyv közel 900 lábjegyzete is.

Fodor János könyve egy fontos adalék, egy jelentős lépés, egy nem csak erdélyi viszonylatban kiemelkedő életpálya mélyreható megismerésében, megismertetésében. De ez a mű nem csak egy jól megírt politikai életrajz. A szerző „letett az asztalra” egy olyan könyvet, mely a szakmának és a laikusoknak egyaránt nyújt „valamit”, mely frappánsan megteremti a kor hangulatát, bemutatja az események háttérindítékait, a politikai döntések körülményeit, következményeit, és mely megadja Bernády életpályájának megértéséhez, értelmezéséhez a kulcsot.